Odbiór odpadów +48 519572101
Transport +48 519572101
BOK +48 881344111

Odpady

03 01 04 * Trociny, wióry, scinki, drewno, plyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 

06 04 05 * Odpady zawierające inne metale cięzkie 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niz wymienione w 07 02 16 

08 01 11 * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niz wymienione w 08 01 11 

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 02 01 Odpady proszków powlekających 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 13

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 99 lnne nie wymienione odpady

12 01 01 Odpady z toczenia i pilowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02 Cząstki i pyly żelaza oraz jego stopów

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wylączeniem emulsji i roztworów)

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 13 Odpady spawalnicze

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gladzenia i pokrywania)

12 01 21 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

12 01 99 lnne nie wymienione odpady

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 08* lnne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkla

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) , tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiafy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zużyte opony

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 02 13* Zuzyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zuzyte urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

17 04 01 Miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe